Batymetrické merania plytkých a hlbokých vôd

Batymetrické meranie je službou, ktorá sa zameriava na zistenie hĺbok a celkovej topografie dna riek, jazier, umelých vodných nádrží či morského dna. Tento typ podvodného monitoringu sa vykonáva pomocou špeciálneho plavidla zväčša metódou absolútneho prekrytia meraní, ktoré poskytnú ucelený 3D prehľad o skúmanom objekte.

Meranie riečneho dna, jazier alebo umelých vodných plôch prostredníctvom sonarového zariadenia (klasický sonar, multibeam sonar) poskytuje vodohospodárskym subjektom presný a ucelený podklad o celkovom stave monitorovaného úseku vo rôznych formách a typoch výstupov – ASCII dáta, ASCII ESRI, xyz, a iné.

Akvizíciou vysokopresných dát teda vzniká možnosť aktívneho 3D modelovania či dátového porovnania, ktoré poskytne prehľad o aktuálnom stave, definuje kritické oblasti pod vodnou hladinou a pri opakovanom meraní umožňuje modelovanie trendov – podmývania brehov, zanášania dna, presunu sedimentov a s tým súvisiacich hydrologických procesov.

 

Možné typy výstupov:

DTM – digitálny terénny 3D model príslušnej toku alebo inej vodnej plochy

DSM – digitálny model povrchu dna

Priečne profily dna

Tabuľkové zaznamenanie hodnôt – export nameraných dát v numerickej podobe pre účely porovnania stavu v určenom časovom rámci

 

Aplikácia zistení:

Výpočet objemov pre ťažbu

Plánovanie vodohospodárskych opatrení

Pravidelná kontrola sledovaných úsekov