Certifikácie

Technický monitoring na profesionálnej úrovni sa nezaobíde bez potrebných povolení, relevantnej praxe a vzdelania tých, ktorí ho vykonávajú. Vždy berieme ohľad na legálnosť, bezpečnosť, kvalitu a spôsob získavania dát, preto sme držiteľmi relevantných firemných certifikácií a oprávnení vyžadovaných legislatívou.

Spoločnosť RSaM, s.r.o. je držiteľom:

  • povolenia na výkon leteckých prác v civilnom letectve vydaného Dopravným úradom SR – č. SK/101; povolení na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota (UAV)
  • medzinárodne platných kapitánskych skúšok na vnútrozemské trasy i námornú plavbu potrebného pre vykonávanie batymetrických meraní,
  • certifikácie v oblasti termovízneho snímkovania budov, energetickej infraštruktúry a strojných zariadení
  • školeniami v oblasti vibrodiagnostického merania strojných zariadení