Termodiagnostika budov
FAQ – často kladené otázky

Q: Kedy je vhodné urobiť termálny monitoring nehnuteľnosti?
A: Ak máte dojem, že Vaše náklady na vykurovanie či chladenie sú vysoké, je vhodné preveriť Vašu stavbu a hľadať prípadné technické problémy, ktoré by mohli spôsobovať tepelné straty.

Q: Čo môžem pomocou termovízneho monitoringu zistiť ohľadom mojej stavby?
A: Monitoring vie odhaliť miesta úniku tepla / chladu, nežiadúce tepelné mosty a stopy vlhkosti stien.

Q: Kedy je počas roka vhodný čas na realizáciu snímkovania?
A: Najlepšie výsledky meraní dosiahneme pri najväčšom rozdiele vonkajších a vnútorných teplôt. Preto je vhodné merania realizovať počas zimných, resp. letných mesiacov v skorých ranných a neskorších večerných hodinách..

Q: Stačí urobiť snímkovanie exteriéru nehnuteľnosti?
A: Externý monitoring poskytuje iba jeden z dvoch pohľadov – pre najlepšie výsledky doporučujeme urobiť snímkovanie problémových častí nehnuteľnosti aj z interiéru. Takým spôsobom je možné najlepšie identifikovať prípadné konštrukčné problémy a z nich vznikajúce závady.

Q: Koľko času je potrebného na celý proces?
A: Doba spracovania každej nehnuteľnosti je individuálna a záleží od jej rozlohy, detailnosti – počtu snímkov, ktoré je potrebné zhotoviť. V princípe platí, že samotné precízne snímkovanie bežného rodinného domu (100m2 podlahovej plochy) zaberie približne 2 hodiny a následné spracovanie približne 8 hodín (selekcia snímkov, spracovanie, modelovanie, report).

Q: Kde je možné realizovať monitoring?
A: Monitoring je možné realizovať na objektoch na celom území Slovenska.

Q: Čo je výstupom monitoringu?
A: Základným výstupom je video/foto dukumentácia s termálnym profilom obvodových stien a strechy Vašej nehnuteľnosti. V sprievodnej práve (reporte) sú vyznačené aj problematické miesta, ku ktorým je spracovaný krátky komentár.

V prípade záujmu Vám v spolupráci so stavebným inžinierom vypracujeme súbor doporučení, na základe ktorých je možné zlepšiť energetické vlastnosti nehnuteľnosti.

Q: Aká je cena monitoringu?
A: Cena monitoringu sa riadi Cenníkom prác a je závislá od miesta monitoringu, podlahovej plochy nehnuteľnosti, prístupnosti nehnuteľnosti, úrovne detailnosti monitoringu a tým, či ide len o zbežnú, alebo hĺbkovú inšpekciu. Minimálna cena výjazdu je 100 Euro bez DPH.

Q: Je tento typ merania vhodný len pre rodinné domy alebo sa hodí aj pre bytové domy?
A: Termovízne meranie je vhodné pre všetky typy obydlí – od monitoringu samostatných bytových jednotiek, rodinných domov, až po inšpekcie panelových a iných bytových domov. Práve u bytových domov je možnosť kvalitatívnej kontroly prác po vykonaní zateplenia – t.j. zistenia či rekonštručné práce nemajú nedostatky a skryté vady.

Q: Má snímkovanie využitie aj v priemysle a logistike?
A: Samozrejme, termografické meranie je možné využiť ako súčasť inšpekcie priemyselných budov s ohľadom na tepelno-energetický manažment. Termálne mapovanie striech a opláštenia budov je dôležitým kvalitatívnym nástrojom, ktorý umožní efektívnejšie využitie ekonomických prostriedkov spoločností.

Q: Aké úspory je možné na základe zistení z meraní neskôr získať?
A: Na otázku neexistuje priama odpoveď – je to individuálne v závislosti od typu nehnuteľnosti, jeho veku, stavebných materiálov a aktuálneho technického stavu.

Q: Vie spoločnosť RSaM, s.r.o. byť nápomocná aj pri odstraňovaní zistených nedostatkov?
A: V rámci konzultácii vieme odporučiť odborníkov, ktorí sa zaoberajú odstraňovaním stavebných defektov a rekonštrukčným prácam.

Q: Sú možné množstevné zľavy?
A: Zľavy vzhľadom na odbornú povahu činnosti neposkytujeme. Vo výnimočných prípadoch vieme poskytnúť službu pro bono – tu ide o individuálne posúdenie a dohodu.

Q: Aké typy nedostatkov sa dajú odhlaliť v interíéri?
A: Defekty podlahového kúrenia, vlhnutie stien, netesnosti okien a dverí, štrukturálne praskliny.

Q: Vie byť snímkovanie užitočné aj na mestskej úrovni?
A: Samozrejme, ako kvalitatívny podkladový materiál komplexného energetického manažmentu pre správu obecných budov a rozvodov tepla môže obciam a mestám priniesť nemalé úspory pri správe svojho majetku.