Inšpekcie

Nedeštruktívne defektoskopické merania

(vizuálna a laserová defektoskopia, termodiagnostika, vlhkostná diagnostika, vibrometrická diagnostika)

Defektoskopická inšpekcia je vo všeobecnosti zameraná na odhalenie príčin, rozsahu a predpokladu vývoja prevádzkového stavu*. Poskytuje relevantné podklady pre dôkladnú analýzu vedúcu k prijatiu príslušných servisných či stavebno-technických opatrení. Je vhodná ako podklad pre vytváranie plánov údržby a investičnej prípravy týkajúcej sa technickej obnovy, rovnako ako kontrolný podklad kontroly skutočného stavu pred a po prevedení servisných zásahov či generálnych opráv.

Neinvazívne a nedeštruktívne defektoskopické analýzy je možné realizovať viacerými metódami:

  • vizuálnou a laserovou metódou
  • infračerveným termálnym snímaním
  • kontaktným meraním teplôt
  • vlhkostnými meraniami odporovou a vysokofrekvenčnou metódou
  • vibrometrickými meraniami
  • ich kombináciami

Cieľom všetkých typov diagnostických meraní je získanie presného obrazu o stave a poškodeniach meraného subjektu, ich aktuálnom rozsahu, bezpečnosti prevádzky zariadení či časovo-degradačnom postupe u objektov a strojných zariadení.

 

*V presne definovaných prípadoch časozberného merania, resp. vibrodiagnostického merania presne zadefinovaných strojných zariadení.